TOYODA GOSEI

Contact us

Corporate Information

Management Members

■Chairman
Tadashi Arashima
■President
Naoki Miyazaki
■Director, Senior Managing Officers
Atsushi Sumida
Masakazu Hashimoto
Tomonobu Yamada
■Directors, Managing Officers
Toru Koyama
Hiroshi Yasuda
Toshihiro Yokoi
■Directors
Sojiro Tsuchiya
Kimio Yamaka
■Audit & Supervisory Board Members
Katsumi Tanabe
Hitoshi Mizutani
Yoshiro Hayashi
Masami Hadama
Hideomi Miyake
■Managing Officers
Yasushi Miyamoto
Takashi Ishikawa
Ryo Onishi
Yoshiyuki Fujita
■Corporate Officers
Kazuaki Maeda
Masaki Oka
Junichiro Kako
Hiroki Fukui
Masahiko Ito
Todd Huber
Hiroyasu Hirayama
Hiromasa Zaitsu
Yutaka Ogasawara
Tadashi Yamamoto
Makoto Hasegawa