TOYODA GOSEI

Contact us

2019 70 anniversary

Corporate Information

Management Members

■President
Naoki Miyazaki
■Executive Vice President
Masakazu Hashimoto
■Director, Senior Managing Officers
Tomonobu Yamada
Toru Koyama
Hiroshi Yasuda
■Directors, Managing Officers
Toshihiro Yokoi
Masaki Oka
■Directors
Sojiro Tsuchiya
Kimio Yamaka
■Audit & Supervisory Board Members
Katsumi Tanabe
Hitoshi Mizutani
Takeshi Uchiyamada
Masami Hadama
Hideomi Miyake
■Managing Officers
Yasushi Miyamoto
Takashi Ishikawa
Ryo Onishi
Yoshiyuki Fujita
■Corporate Officers
Kazuaki Maeda
Junichiro Kako
Hiroki Fukui
Todd Huber
Hiroyasu Hirayama
Hiromasa Zaitsu
Yutaka Ogasawara
Tadashi Yamamoto
Makoto Hasegawa
Misao Fukuda
Katsumi Saito
Mitsuhiro Nawashiro